Persbericht Stichting Burgerinitiatief Woudenberg 25 januari 2020

We zijn enorm blij en dankbaar met alle hulp die we in de afgelopen periode hebben mogen ontvangen van iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt. De afgelopen weken zijn we enorm druk geweest om de stichting weer up and running te krijgen, iets wat niet gemakkelijk bleek met op de achtergrond de negatieve berichten die in de media verschenen. De uitzending van RTV Utrecht, op vrijdag 24 januari, en met name de negatieve berichten op Facebook hebben ons diep geraakt.

Niet in het minst omdat de uitzending -en met name de uitingen op Facebook- doen vermoeden dat hier sprake is van het in kwaad daglicht (willen) stellen van de stichting, alsmede ook de bestuurders van onze stichting.

In de afgelopen 2 jaar is de stichting hard gegroeid, waarbij het invullen van de nood bij mensen absolute prioriteit heeft gekregen. Vanaf het moment van oprichting in 2017 is er door alle betrokkenen altijd naar eer en geweten gehandeld. Er is dan ook nooit sprake geweest van persoonlijk gewin noch is er afgeweken van de doelstellingen van de stichting.

Na het afbranden van het pand waar de stichting op dat moment gevestigd was en waarbij de stichting in één klap alles kwijt raakte, was het van het grootste belang om vanaf 28 december 2019 de klanten van de stichting niet in de kou te laten staan.

De brand heeft ertoe bijgedragen dat onze plannen versneld uitgevoerd zijn. Veranderingen die toch al noodzakelijk waren gezien de groei van de stichting, worden nu in rap tempo doorgevoerd. We hopen binnen afzienbare tijd een nieuw bestuur te kunnen benoemen. Het is voor Jacco niet meer mogelijk om de taak als voorzitter te combineren met zijn andere werkzaamheden voor de stichting. Hij zal samen met Mirjam de dagelijkse leiding van de stichting voor zijn rekening nemen.

Het nieuw te vormen stichtingsbestuur heeft als taak om de verdere professionalisering van de stichting verder vorm te geven. Tevens zal het nieuwe stichtingsbestuur zich gaan inzetten om permanente huisvesting te gaan bewerkstelligen.

Hoewel in de media bericht is dat de boekhouding van de stichting niet klopt, is deze echter naar beste weten opgesteld. De intentie was juist om transparantie te geven, door materiële giften weer te geven op basis van een inschatting van de reële waarde / winkelwaarde. De ophef hierover in de media begrijpen wij dan ook niet. Waarbij ook nog opgemerkt is dat de stichting geen voedselbank is en het vergelijk hiermee niet klopt. Wat wel klopt is dat wij hierover transparanter hadden kunnen en moeten communiceren. Wij zullen dit in vervolg ook doen.

Wij zijn enorm blij met de hoeveelheid giften die wij in de afgelopen maanden mochten ontvangen. Deze zijn op onze website geplaatst onder ‘over onze stichting’. We zullen hier maandelijks een update van plaatsen.

Nav de brand hebben wij, ondergetekenden, gemeend de stichting te moeten ondersteunen en op weg te helpen. Zowel Michiel als Arno waren voor die tijd niet betrokken bij de stichting. Na eerst in kaart te hebben gebracht hoe de situatie was, hebben we samen met Erik (secretaris van de stichting) een plan voor de nabije toekomst opgesteld. In nauw overleg met de dagelijkse leiding van de stichting, Jacco en Mirjam, zal de komende tijd gebruikt worden om dit plan uit te gaan voeren.

Tevens hebben wij de financiële administratie over 2019 te gecontroleerd en wij hebben geen onregel-matigheden aangetroffen. Deze controle heeft plaatsgevonden op zaterdag 25 januari.

Erik van Asselt
Michiel keizer
Arno van Dijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Erik van Asselt, 06-12887431.